Algemene Voorwaarden Kijk en Lees

Webwinkel Kijk en Lees, Plan A Uitgevers, 29-07-2015

 

Algemene voorwaarden Kijk en Lees

Algemene Voorwaarden van de Webwinkel van Kijk en Lees, onderdeel van Plan A Uitgevers gevestigd te Nijmegen.

Versie geldig vanaf 29-07-2015

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder Kijk en Lees wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: www.kijkenleeswinkel.nl, onderdeel van Plan A Uitgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Kijk en Lees voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing, indien Kijk en Lees voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.4 In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, heeft de Overeenkomst van Kijk en Lees de overhand.

1.5 Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Kijk en Lees.

2.2 Het plaatsen van een bestelling op www.kijkenleeswinkel.nl geldt als totstandkoming van een overeenkomst.

2.3 Deze overeenkomst kan binnen 21 dagen, of binnen uiterlijk 14 dagen na levering door de klant ontbonden worden.

2.4 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk of per mail overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro's uitgedrukt, inclusief 9% omzetbelasting (btw).

3.2 Kijk en Lees garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

3.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze op werkdagen binnen 24 uur na bestelling verzonden, tenzij een deel van de bestelde artikelen is uitverkocht. In een dergelijk geval zal de order met de op dat moment voorradige artikelen worden verzonden, ook wanneer de bestelling nog niet compleet is. Artikelen die op dat moment nog niet op voorraad zijn, zullen verzonden worden op het moment dat Kijk en Lees deze ontvangt van haar eigen leveranciers. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Kijk en Lees bekende postadres.

4.2 De consument hoeft niet altijd voor ontvangst van de producten te tekenen.

4.3 Indien de consument nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

4.4 Aan de leveringsplicht van Kijk en Lees zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Kijk en Lees geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden.

4.5 In geval van weigering van aangetekende pakketpost komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de consument, tenzij de consument op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door Kijk en Lees opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Kijk en Lees zijn, waarna Kijk en Lees zal proberen om binnen twee werkdagen levering te doen plaatsvinden (bij bestellingen naar België drie werkdagen). Bij internationale bestellingen zal sprake zijn van een langere levertijd.

5.2 Kijk en Lees zal bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 6. Ontbinding

6.1 Onverminderd de rechten van Kijk en Lees op basis van de wet is Kijk en Lees gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden indien na het sluiten van de overeenkomst aan Kijk en Lees omstandigheden ter kennis komen die Kijk en Lees goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Kijk en Lees bij het sluiten van de

overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Kijk en Lees zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Kijk en Lees bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde zaken op grond van een bestelling bij Kijk en Lees indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met artikel 7:5 BW, binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kijk en Lees heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Kijk en Lees. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 14 dagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden met de originele verpakking (met bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Met inachtneming van wat is bepaald in de vorige zin, bevestigt Kijk en Lees na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven 6.3 heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten.

Voor meer informatie zie ons retourbeleid

www.kijkenleeswinkel.nl/c-3068786/retourneren/

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Kijk en Lees geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Kijk en Lees en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie. Indien derden met Kijk en Lees gemaakte afspraken niet nakomen is ook dit overmacht.

7.2 Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Kijk en Lees de verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Kijk en Lees niet mogelijk is langer duurt dan twee weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Ontbinding is niet mogelijk bij maatproducten en inkoop op bestelling.

7.4 Indien Kijk en Lees bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Garantie

8.1 Kijk en Lees biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.

8.2 Kijk en Lees is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

8.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Kijk en Lees) deze gebreken schriftelijk of per mail te melden aan Kijk en Lees.

Terugzending van de zaken dient te geschieden met de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Gebruikte producten kunnen wel worden teruggezonden, maar in een dergelijk geval zal sprake zijn van waardevermindering.

8.4 Indien klachten van de afnemer door Kijk en Lees gegrond worden bevonden, zal Kijk en Lees naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Kijk en Lees en mits het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Kijk en Lees) Iedere aansprakelijkheid van Kijk en Lees voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

8.5 Kijk en Lees is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.

8.6

A) Deze garantie geldt niet indien: en zolang de afnemer ten opzichte van Kijk en Lees in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

C) De geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Kijk en Lees zijn behandeld;

D) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient bij betaling op factuur de betaling middels een banktransactie plaats te vinden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

9.2 Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim. Kijk en Lees is gerechtigd bij een tweede aanmaning € 40,- herinneringskosten in rekening brengen. De tweede aanmaning wordt verzonden vanaf 45 dagen na ontvangst van de bestelling.

9.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Kijk en Lees en de verplichtingen van de afnemer jegens Kijk en Lees onmiddellijk opeisbaar.

9.4 Indien na een tweede betalingsherinnering niet betaald wordt zal Kijk en Lees haar vordering ter incasso uit handen moeten geven. Het incassobureau kan u of uw bedrijf incassokosten in rekening brengen bovenop de originele vordering. Indien de vordering nog niet betaald wordt zal uw of uw bedrijf gedagvaard worden bij de kantonrechter. Dit gaat op voor alle vorderingen en daarmee ook kleine vorderingen. Alle gemaakte gerechtelijke kosten zullen verhaald worden op u, de debiteur.

9.5 Indien Kijk en Lees kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van alle door Kijk en Lees aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Kijk en Lees zolang de afnemer de vorderingen van Kijk en Lees uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Kijk en Lees wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

10.2 De door Kijk en Lees geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

10.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

10.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Kijk en Lees of een door Kijk en Lees aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Kijk en Lees haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

10.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Kijk en Lees zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

10.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Kijk en Lees

Artikel 11. Privacy

11.1 Kijk en Lees respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Kijk en Lees niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de websites van Kijk en Lees kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Plan A Uitgevers (en al haar merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Kijk en Lees. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Kijk en Lees is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Kijk en Lees andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Kijk en Lees is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

11.3 Kijk en Lees verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Kijk en Lees geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Kijk en Lees geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Kijk en Lees.

12.2 Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Kijk en Lees is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen

14.1 De afnemer kan voor vragen en/of klachten mailen naar info@kijkenlees.nl. Klachten worden doorgaans binnen 7 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

14.2 De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie.

 

juli 2015

Plan A Uitgevers, Nijmegen

Nieuwsbrief

Mis niks! Meld je aan voor de Kijk en Lees-nieuwsbrief.
Ja! Ik wil die nieuwsbrief.
  • iDEAL
  • Maestro 50 px
  • VISA 50px
  • Mastercard 50 px
  • Bancontact 50px
© 2012 - 2024 Kijk en Lees | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel